นโยบายความเป็นส่วนตัว

บทนำ

บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “SIC”) ให้ความสำคัญกับการจัดการข้อมูลส่วนตัวของทุกท่านอย่างจริงจัง โดยบริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลตามที่มีผลบังคับใช้กับบริษัท โดยนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ มีไว้เพื่อให้ท่านรับทราบเกี่ยวกับการใช้กระบวนการจัดเก็บข้อมูล เป็นสิ่งสำคัญสำหรับท่านที่ต้องอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ เพื่อให้ลูกค้าได้ตระหนักว่าทางบริษัทได้เก็บรวบรวมข้อมูลและนำไปใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่านอย่างไร อย่างไรก็ตามท่านต้องลงชื่อสมัครเข้าใช้บัญชี หากท่านต้องการใช้บริการต่างๆ หากท่านมีความเห็น ข้อเสนอแนะ หรือการร้องเรียนในเรื่องที่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวของท่าน กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโลยีสารสนเทศของบริษัทผ่านทางการติดต่อบริษัท

ข้อมูลที่ทางบริษัทจัดเก็บ

บริษัทฯ ได้รับข้อมูลส่วนตัวจากท่านในกรณีดังนี้

 • เมื่อท่านเข้าชมเว็บไซต์ของบริษัท
 • เมื่อท่านสร้างบัญชีผู้ใช้กับบริษัท
 • เมื่อท่านสั่งซื้อสินค้า หรือบริการใดๆ จากบริษัท
 • เมื่อท่านสมัครใช้บริการใดๆ หรือติดตามบริษัท ในช่องทางต่างๆ
 • เมื่อท่านติดต่อขอข้อมูลต่างๆ กับทางบริษัท
 • เมื่อท่านติดต่อตัวแทนฝ่ายขาย หรือฝ่ายบริการลูกค้า
 • เมื่อท่านสมัครงานกับเราในตำแหน่งต่างๆ

โดยข้อมูลส่วนตัวที่บริษัทเก็บรวบรวมจากท่านมีดังนี้

 • ข้อมูลระบุตัวตัวตน เช่น ชื่อ นามสกุล
 • ข้อมูลติดต่อ เช่น อีเมล เบอร์โทรศัพท์ บริษัทของท่าน ที่อยู่ในการจัดส่งสินค้า
 • ข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน ความสนใจ การตอบรับ การตอบแบบสำรวจ
 • ข้อมูลการตลาดและการติดต่อสื่อสาร เช่น ข้อมูลการวิจารณ์ การแสดงความคิดเห็น
 • ข้อมูลเทคนิค เช่น หมายเลขที่ใช้สำหรับระบุตัวตนของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่ออยู่บนเครือข่าย (IP) ข้อมูลการเข้าระบบ
 • ข้อมูลการใช้งาน เช่น ข้อมูลการเข้าใช้งานของท่าน สินค้า และบริการอื่นๆ

เว็บคุกกี้

เมื่อท่านเข้าชมเว็บไซต์ของบริษัท เว็บคุกกี้จะจัดเก็บบนอุปกรณ์ของท่านเองโดยบราวเซอร์ โดยท่านสามารถจัดการเคลียร์ได้ด้วยตนเอง

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บมาจากท่านจะนำไปใช้โดยบริษัท เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

 • เพื่อวิเคราะห์ ปรับปรุง สินค้าและบริการของบริษัท
 • เพื่อส่งข้อมูลต่างๆ ข่าวสาร เกี่ยวกับบริษัท
 • เพื่ออัพเดทสินค้าและบริการให้ท่าน
 • เพื่อดำเนินการตามคำขอ หรือคำสั่งซื้อของท่าน ในสินค้าและบริการ
 • เพื่อเสนอข้อมูลที่บริษัทเห็นว่าเป็นประโยชน์หรือที่ท่านร้องขอจากบริษัท
 • เพื่อเหตุผลทางความปลอดภัยและการปรับปรุง
 • เพื่อระบุผู้เข้าชมบนเว็บไซต์

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บมาจากท่านจะนำไปใช้โดยบริษัท หรือแชร์ หรือส่งมอบให้กับบุคคลภายนอก (รวมถึงบริษัทที่เกี่ยวข้อง ผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลภายนอก) สำหรับบางส่วนหรือทั้งหมดเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

 • การส่งมอบสินค้าที่ท่านสั่งซื้อ บริษัทจะส่งข้อมูลส่วนตัวให้กับบุคคลภายนอกเพื่อทำการจัดส่งสินค้าให้แก่ท่าน
 • เพื่อทำการวิจัยเกี่ยวกับข้อมูลประชากรและพฤติกรรมของผู้ใช้
 • เพื่อให้บริการท่านตามคำขอหรือคำสั่งซื้อให้ได้คุณภาพสูงสุด

ทั้งนี้ บริษัทไม่ขายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้บุคคลภายนอกแน่นอน

การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ท่านมีสิทธิ์ในข้อมูลส่วนบุคคลของท่านดังนี้

 • เข้าถึง แก้ไข เพิกถอน หรือลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทเก็บไว้ได้ (ผ่านทาง www.sic.co.th)
 • ขอทราบวัตถุประสงค์ของการเก็บและแชร์ข้อมูลส่วนตัวของท่าน
 • จำกัดหรือกำหนดวัตถุประสงค์ของการดำเนินข้อมูลส่วนตัวของท่าน
 • หากท่านมีข้อสงสัยในวิธีการเก็บข้อมูลที่ได้ใช้หรือได้เปิดเผยโดยทางบริษัท กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ

ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัวของท่าน

เพื่อป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากบุคคลผู้ไม่มีอำนาจเข้าถึง การเก็บ ใช้ เปิดเผย ทำซ้ำ แก้ไข จำหน่าย หรือ ความเสี่ยงในทำนองเดียวกันของข้อมูลทางบริษัทได้นำมาตรการการจัดการ ทางกายภาพและด้านเทคนิคที่เหมาะสมมาใช้ เช่น การจำกัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลให้กับบุคคลที่ต้องการเข้าใช้ ติดตั้งผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีเพื่อป้องกันการเข้าถึงคอมพิวเตอร์โดยไม่ได้รับอนุญาต ลบหรือไม่ระบุข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายบังคับใช้ เมื่อไม่ต้องการใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางกฎหมายหรือธุรกิจอีกต่อไป เป็นต้น

การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจัดเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ตราบเท่าที่จำเป็นหรือตามกฎหมายหรือเท่าที่มีความจำเป็นตามวัตถุประสงค์ที่ได้มีการเก็บข้อมูลนั้นไว้ โดยจะหยุดการเก็บข้อมูลความเป็นส่วนตัวหรือลบข้อมูลที่มีความเชื่อมโยงกับท่านตามที่มีเหตุผลพอสมควรที่จะถือว่าการเก็บข้อมูลดังกล่าวไม่ได้มีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ได้เก็บข้อมูลไว้ก่อนนี้และไม่มีความจำเป็นต่อกฎหมายหรือต่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจอีกต่อไป

การปรับปรุงนโยบาย

บริษัทจะทำการปรับปรุงนโยบายจัดการข้อมูลส่วนตัว ให้สอดคล้องกับกฎหมาย โดยเวอร์ชันล่าสุดสามารถดูได้ที่ www.sic.co.th

ข้อสงสัยและความไม่พึงพอใจ

หากท่านมีข้อสงสัยข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทได้เก็บ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเจ้าหน้าที่จะทำการแก้ไขปัญหาและติดต่อกลับโดยเร็ว

ข้อมูลติดต่อ

ข้อสงสัยเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัว กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ
สำหรับท่านที่ต้องการสั่งซื้อหรือติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า สามารถติดต่อโดยการกรอกฟอร์ม อีเมล หรือโทรศัพท์ กรุณา คลิกที่นี่