Tag - SIC

ซิลิคอน คราฟท์ต้อนรับนักลงทุนจากสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่าประเทศไทย (Thai VI)

    เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) นำโดย ดร. บดินทร์ เกษมเศรษฐ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคุณโกวิท เนื่องสุข ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน จัดกิจกรรม Company Visit ต้อนรับนักลงทุนจากสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่าประเทศไทย (Thai VI) โดยได้นำเสนอข้อมูลภาพรวมการดำเนินงานของบริษัท พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้นักลงทุนได้มีส่วนร่วมในการซักถามข้อสงสัย นอกจากนี้ยังจัดแสดงและสาธิตการใช้เทคโนโลยีไมโครชิป RFID และ NFC แก่นักลงทุน เพื่อให้เข้าใจผลิตภัณฑ์ของบริษัทอีกด้วย

Read more...

ซิลิคอน คราฟท์ร่วมจัดโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ The 2nd Digital Design with FPGA Camp

    บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ร่วมจัดโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ The 2nd Digital Design with FPGA Camp @KU ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2 เพื่อให้นิสิตนักศึกษาได้รับความรู้และประสบการณ์ในการออกแบบวงจรดิจิทัลด้วยเทคโนโลยี Field-Programmable Gate Array (FPGA) ระหว่างวันที่ 16-24 พฤศจิกายน 2566  ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน โดยซิลิคอน คราฟท์เป็นผู้บรรยายในหัวข้อการออกแบบวงจรรวมดิจิทัล (IC) สำหรับอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ เพื่อขยายฐานความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ที่นับวันยิ่งมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนเทคโนโลยีของโลกยุคดิจิทัล     ในงานนี้ทางบริษัทได้มอบรางวัลและเกียรติบัตรแก่นิสิตนักศึกษาที่ชนะการแข่งขัน รวมถึงนิสิตนักศึกษาที่ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการจากโครงการ DD camp หวังเป็นอย่างยิ่งว่านิสิตนักศึกษาจะนำความรู้จากการอบรมไปต่อยอดเทคโนโลยีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนในอนาคต

Read more...

ซิลิคอน คราฟท์ได้รับรางวัล Outstanding Investor Relations Awards 2023

    เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัล “Outstanding Investor Relations Awards 2023” สำหรับกลุ่มบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 สะท้อนความโดดเด่นในด้านการดำเนินกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ การเปิดเผยข้อมูลที่เพียงพอต่อการลงทุน มีคุณภาพ ทั่วถึง เท่าเทียม โปร่งใส และเข้าถึงได้ ช่องทางการสื่อสารที่หลากหลายและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนนโยบายด้านความยั่งยืนและตระหนักถึงความสำคัญของผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน นอกจากนี้บริษัทยังได้รับรางวัลในกลุ่ม Business Excellence เพิ่มเติมอีก 2 รางวัลเป็นปีแรก ได้แก่...

Read more...

ซิลิคอน คราฟท์ได้รับรางวัล Best Innovative Company Awards 2023

    เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 นายอภิเนตร อูนากูล กรรมการ บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทนขึ้นรับรางวัล “Best Innovative Company Awards 2023” สำหรับกลุ่มบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ในงาน SET Awards 2023 ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้แก่บริษัทที่มีผลงานนวัตกรรมโดดเด่นเป็นรูปธรรม พร้อมทั้งมีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่ส่งเสริมให้บุคลากรเกิดความคิดริเริ่มในการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ โดยบริษัทได้รับรางวัลจากผลงานนวัตกรรม NFC Integrated Sensor Microchip หรือไมโครชิปแบบไร้สายที่รวม Communication channel และ Sensor...

Read more...

ซิลิคอน คราฟท์ได้รับรางวัล Best Company Performance Awards 2023

    เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 ดร. บดินทร์ เกษมเศรษฐ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทนขึ้นรับรางวัล "Best Company Performance Awards 2023" สำหรับกลุ่มบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูงกว่า 1,500 ล้านบาท ในงาน SET Awards 2023 สะท้อนถึงความสามารถของบริษัทในการสร้างผลประกอบการทางธุรกิจที่โดดเด่นอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งมีระดับของการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมีการปฏิบัติที่ดีตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งประเด็นด้านการเปิดเผยข้อมูลและคุณภาพของงบการเงิน  

Read more...

ดร. บดินทร์ เกษมเศรษฐ์ CEO ซิลิคอน คราฟท์ โชว์วิสัยทัศน์ในนิตยสาร “APAC Business Headline”

เป็นเวลามากกว่า 20 ปีที่บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) คร่ำหวอดอยู่ในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์นับตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทเมื่อ พ.ศ. 2545 วันนี้ซิลิคอน คราฟท์ได้กลายเป็นบริษัทเซมิคอนดักเตอร์ชั้นนำระดับโลก โดยเป็นผู้ออกแบบและพัฒนาเทคโนโลยีไมโครชิป RFID และ NFC สำหรับหลากหลายแอปพลิเคชัน เช่น ไมโครชิปสำหรับระบุตัวตนสัตว์ (Animal Identification) ไมโครชิปสำหรับระบบกุญแจรถยนต์สำรอง  (Immobilizers)  ไมโครชิปสำหรับระบบควบคุมการเข้าออกสถานที่ (Access Control) ไมโครชิปสำหรับเทคโนโลยี Near Field Communication (NFC) และไมโครชิปเซนเซอร์แบบไร้สาย (Sensor Interface) นอกจากนี้เรายังมีความเชี่ยวชาญในการออกแบบวงจรรวมเฉพาะงาน (Application Specific Integrated Circuit...

Read more...

ซิลิคอน คราฟท์ออกบูทที่งาน Computer Engineering (CP) Job Fair

วันที่ 10 พฤศจิกายน บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ได้ออกบูทที่งาน “Computer Engineering (CP) Job Fair” ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดโอกาสให้นิสิตเข้าฝึกงานในปีหน้า เพื่อเรียนรู้ประสบการณ์จริงในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์กับทางบริษัท ในฐานะที่เราเป็นผู้ให้บริการและออกแบบไมโครชิป RFID และ NFC ที่ได้รับการยอมรับระดับสากล ซิลิคอน คราฟท์อยากขอบคุณทางภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ที่เปิดโอกาสให้เราได้สนับสนุนการศึกษาเกี่ยวกับเซมิคอนดักเตอร์อย่างที่ตั้งใจ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการวิจัยและพัฒนาเซมิคอนดักเตอร์ซึ่งเป็นภาคอุตสาหกรรมที่ยังคงเติบโต และเพื่อยกระดับมาตรฐานวงการเซมิคอนดักเตอร์ของไทยไปสู่ระดับโลก

Read more...

ซิลิคอน คราฟท์ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกหุ้นยั่งยืน 2566 ในระดับ “A”

  เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2566 บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ได้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืนประจำปี พ.ศ. 2566 (SET ESG Rating) หรือชื่อเดิม Thailand Sustainability Investment (THSI) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 โดยได้รับผลการประเมิน SET ESG Ratings ประจำปี พ.ศ.2566 อยู่ในระดับ “A” สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ในการสร้างการเติบโตทางธุรกิจ นวัตกรรม และสร้างผลตอบแทนที่ยั่งยืน โดยให้ความสำคัญกับปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environmental, Social...

Read more...

ซิลิคอน คราฟท์เข้าร่วมประชุมการพัฒนาเทคโนโลยีไมโครอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 4

  เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน ดร. บดินทร์ เกษมเศรษฐ์ และ ศ. ดร. อภินันท์ ธนชยานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัยบริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมประชุมการพัฒนาเทคโนโลยีไมโครอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 4 ซึ่งจัดขึ้นโดยศูนย์รวมผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบไมโครอิเล็กทรอนิกส์แห่งประเทศไทย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เพื่อสร้างความเข้าใจระหว่างการทำงานของหน่วยงานระดับนโยบาย พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนด้านการวิจัย รวมถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์กับผู้เชี่ยวชาญระดับโลกด้านการออกแบบไมโครอิเล็กทรอนิกส์  ทั้งนี้ยังเป็นการพัฒนาอนาคตของประเทศไทยด้านไมโครอิเล็กทรอนิกส์ในเวทีโลกด้วย  

Read more...

ซิลิคอน คราฟท์ได้รับผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจำปี 2566 ในเกณฑ์ “ดีเลิศ”

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2566 บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ได้รับผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจำปี 2566 ในเกณฑ์ “ดีเลิศ” ระดับ 5 ดาวต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยซึ่งดำเนินการสำรวจบริษัทจดทะเบียนเป็นประจำทุกปี เพื่อส่งเสริมให้มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงพัฒนาบทบาทของคณะกรรมการอย่างมืออาชีพสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนในระยะยาว ในปีนี้สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยได้ปรับปรุงเกณฑ์ต่างๆ เพื่อยกระดับการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้อยู่ในระดับสากล ทั้งนี้บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ จำกัด (มหาชน) ยังคงได้รับการประเมินอยู่ในเกณฑ์ “ดีเลิศ” ระดับ 5 ดาว สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของทางบริษัทในการขับเคลื่อนธุรกิจอย่างต่อเนื่องเพื่อการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน ภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี มีความโปร่งใส โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน

Read more...