ซิลิคอน คราฟท์ร่วมจัดโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ The 2nd Digital Design with FPGA Camp

ซิลิคอน คราฟท์ร่วมจัดโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ The 2nd Digital Design with FPGA Camp

 

 

บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ร่วมจัดโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ The 2nd Digital Design with FPGA Camp @KU ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2 เพื่อให้นิสิตนักศึกษาได้รับความรู้และประสบการณ์ในการออกแบบวงจรดิจิทัลด้วยเทคโนโลยี Field-Programmable Gate Array (FPGA) ระหว่างวันที่ 16-24 พฤศจิกายน 2566  ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน โดยซิลิคอน คราฟท์เป็นผู้บรรยายในหัวข้อการออกแบบวงจรรวมดิจิทัล (IC) สำหรับอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ เพื่อขยายฐานความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ที่นับวันยิ่งมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนเทคโนโลยีของโลกยุคดิจิทัล

 

 

ในงานนี้ทางบริษัทได้มอบรางวัลและเกียรติบัตรแก่นิสิตนักศึกษาที่ชนะการแข่งขัน รวมถึงนิสิตนักศึกษาที่ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการจากโครงการ DD camp หวังเป็นอย่างยิ่งว่านิสิตนักศึกษาจะนำความรู้จากการอบรมไปต่อยอดเทคโนโลยีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนในอนาคต

Share this post