“ทำอย่างไรสินค้าไทยจึงแข่งขันได้ในเวทีโลก” สจล. เชิญ ซิลิคอน คราฟท์ฯ ถ่ายทอดความรู้สู่นักศึกษาวิศวกรรมฯ

“ทำอย่างไรสินค้าไทยจึงแข่งขันได้ในเวทีโลก” สจล. เชิญ ซิลิคอน คราฟท์ฯ ถ่ายทอดความรู้สู่นักศึกษาวิศวกรรมฯ

ขอขอบคุณ ภาควิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ในความอนุเคราะห์ที่ได้เรียนเชิญตัวแทนผู้บริหารบริษัทฯ เพื่อบรรยายหัวข้อพิเศษเกี่ยวกับ “ทำอย่างไรสินค้าไทยจึงแข่งขันได้ในเวทีโลก” ในรายวิชา สัมมนาพิเศษวิศวกรรมโทรคมนาคมของนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ

ซึ่งในโอกาสนี้ บริษัทฯ ได้ร่วมมือกับบริษัท Digital Gateway และสมาคมสมองกลฝังตัวไทย เพื่อให้ความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์แก่นิสิต นักศึกษา โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าความรู้ในครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์ในภายภาคหน้าแก่บุคลากรอันทรงคุณค่าในอุตสาหกรรมต่างๆ ของประเทศไทยอันใกล้นี้

Share this post