บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี สนับสนุนแผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการศึกษา

บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี สนับสนุนแผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการศึกษา

วันที่ 14 มิถุนายนที่ผ่านมา บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) นำโดย ดร.บดินทร์ เกษมเศรษฐ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้มอบแผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์จำนวน 7 แผ่นให้กับบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ รับมอบโดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุรเมธ เฉลิมวิสุตม์กุล เพื่อนำไปใช้ในการเรียนการสอน การวิจัยและพัฒนาด้านอิเล็กทรอนิกส์ และเพื่อเป็นการส่งเสริมการพัฒนาด้านนวัตกรรมให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืน

ดร.บดินทร์ เกษมเศรษฐ์ เป็นตัวแทนมอบเวเฟอร์ให้กับบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

Share this post