Tag - education

SIC ส่งต่อคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนการศึกษา

วันที่ 28 กรกฏาคม คุณวันเพ็ญ วัฒนการุณ ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรการผลิต บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนส่งต่อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กไม่ใช้แล้ว ซึ่งอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานจำนวน 8 เครื่องให้แก่โรงเรียนบ้านเขากรวด จ. ราชบุรี เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมความพร้อมทางการศึกษาของเยาวชน    

Read more...