Tag - CGR 2023

ซิลิคอน คราฟท์ได้รับผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจำปี 2566 ในเกณฑ์ “ดีเลิศ”

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2566 บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ได้รับผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจำปี 2566 ในเกณฑ์ “ดีเลิศ” ระดับ 5 ดาวต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยซึ่งดำเนินการสำรวจบริษัทจดทะเบียนเป็นประจำทุกปี เพื่อส่งเสริมให้มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงพัฒนาบทบาทของคณะกรรมการอย่างมืออาชีพสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนในระยะยาว ในปีนี้สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยได้ปรับปรุงเกณฑ์ต่างๆ เพื่อยกระดับการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้อยู่ในระดับสากล ทั้งนี้บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ จำกัด (มหาชน) ยังคงได้รับการประเมินอยู่ในเกณฑ์ “ดีเลิศ” ระดับ 5 ดาว สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของทางบริษัทในการขับเคลื่อนธุรกิจอย่างต่อเนื่องเพื่อการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน ภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี มีความโปร่งใส โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน

Read more...