ซิลิคอน คราฟท์ คลอดแล้ว มาตราการสุขภาพ และอนามัยในการทำงานสู้การแพร่ระบาด