ซิลิคอน คราฟท์ คลอดแล้ว มาตราการสุขภาพ และอนามัยในการทำงานสู้การแพร่ระบาด

ซิลิคอน คราฟท์ คลอดแล้ว มาตราการสุขภาพ และอนามัยในการทำงานสู้การแพร่ระบาด

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ได้จัดทำมาตรการเพื่อป้องกันการระบาดของเชื้อ และเพิ่มความปลอดภัยให้แก่พนักงานทุกคน เพราะเราเชื่อว่าพนักงานคือสิ่งที่มีค่าที่สุดขององค์กร

ตามที่มีการระบาดอย่างต่อเนื่อง ทางบริษัทฯ จึงขอให้พนักงานงดการเดินทางไปต่างประเทศในทุกกรณีจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง ในกรณีที่พนักงานมีความจำเป็นต้องเดินทางไปปฏิบัติงานในประเทศกลุ่มเสี่ยง เมื่อกลับมา ให้พนักงานปฎิบัติงาน และเฝ้าระวังอาการอยู่ที่บ้านเป็นเวลา 14 วัน หรือกรณีที่พนักงานป่วย สามารถลาป่วยได้ เพื่อให้เข้ารับการรักษาอย่างทันถ่วงที ทั้งนี้บริษัทฯ ยังได้เพิ่มความอำนวยความสะดวก และใส่ใจในสุขภาพของพนักงาน จึงได้มีการแจกหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์ล้างมือให้แก่พนักงานทุกคน และเปลี่ยนไปใช้บัตรเข้าออกแทนการแสกนลายนิ้วมือเพื่อลดการสัมผัส บริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า มาตรการนี้จะสามารถดูแลสุขภาพ และอนามัยอย่างถูกสุขลักษณะของพนักงานตามคำแนะนำขององค์การอนามัยโลก อีกทั้งยังเพิ่มความมั่นใจในการทำงานมากขึ้น

Share this post