SIC ร่วมจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการออกแบบวงจรดิจิทัลด้วย FPGA ครั้งที่ 6

SIC ร่วมจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการออกแบบวงจรดิจิทัลด้วย FPGA ครั้งที่ 6

บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ร่วมจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการออกแบบวงจรดิจิทัลด้วย  FPGA (Field-Programmable Gate Array) ครั้งที่ 6 “The 6th Digital Design with FPGA Camp 2022” กับภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บริษัท ดีไซน์ เกทเวย์ จำกัด บริษัท เอ็นดีอาร์ โซลูชั่น (ประเทศไทย) จำกัด และสมาคมสมองกลฝังตัวไทย (TESA) ในระหว่างวันที่ 15-28 ธันวาคม 2565

โดยโครงการนี้เปิดโอกาสให้นิสิต/นักศึกษาจากทั่วประเทศที่ผ่านการคัดเลือกได้เรียนรู้และแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับสาขาอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (Smart Electronics) สามารถพัฒนาทักษะและความรู้ที่เกี่ยวข้องกับ FPGA และการออกแบบวงจรรวมดิจิทัล (IC) ซึ่งเป็นตัวขับเคลื่อนหลักสำหรับอุตสาหกรรมในอนาคต เช่น AI, IoT  สุขภาพดิจิทัล พลังงานสะอาด ฯลฯ

นอกจากนี้ โครงการยังสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs-Sustainable Development Goals) ในหลายด้าน ได้แก่

ด้านการสนับสนุนการศึกษาที่มีคุณภาพ (SDG ข้อที่ 4) โดยเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้รับรู้แนวคิดและมุมมองใหม่ ๆ

ด้านการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างครอบคลุมและยั่งยืน (SDG ข้อที่ 8) โดยเปิดรับนิสิตนักศึกษาที่มีใจรักจากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศไทยให้มีโอกาสเข้าร่วมและเรียนรู้เกี่ยวกับอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ

ด้านนวัตกรรม (SDG ข้อที่ 9) โดยพัฒนาทักษะและความรู้ที่นิสิตนักศึกษาจำเป็นต้องมีเพื่อประสบความสำเร็จในสาขานี้

โดยรวมแล้วโครงการนี้คือหนทางสำคัญที่นิสิต/นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์จะได้เรียนรู้และมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืน ทั้งนี้บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) มีความภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนากำลังคนเพื่อตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรมและหน่วยงานวิจัยต่าง ๆ และยังมีส่วนช่วยสร้างผู้นำรุ่นใหม่เพื่อขับเคลื่อนการสร้างชาติในอนาคต

3
4
2
8
5
7
6
IMG_9640

Share this post