Search Results - Access control

ลักษณะธุรกิจ

ลักษณะธุรกิจ ปัจจุบัน ลักษณะการประกอบธุรกิจหลักของบริษัทฯ ได้แก่ การเป็นผู้ออกแบบวงจรรวมและพัฒนาเป็นไมโครชิพสำหรับอุปกรณ์ระบบ RFID โดยไม่มีสายการผลิตเป็นของตนเอง (Fabless Company) โดยมุ่งเน้นการพัฒนาการออกแบบและรับรองคุณสมบัติของไมโครชิพ ประเภทที่สามารถกำหนดความสามารถในการทำงาน ทั้งแบบเฉพาะเจาะจงตามความต้องการของลูกค้า (Application Specification Integrated Circuit : ASIC) และแบบมีนวัตกรรมเฉพาะที่บริษัทพัฒนาขึ้นเพื่อนำเสนอต่อกลุ่มลูกค้าต่างๆ ที่ต้องการประยุกต์ใช้นวัตกรรมนั้นในการต่อยอดธุรกิจ แล้วว่าจ้างพันธมิตรทางการค้าให้ดำเนินการผลิตไมโครชิพ ตามที่บริษัทฯ ออกแบบ เพื่อจำหน่ายให้แก่ลูกค้าทั้งในรูปแบบของไมโครชิพ หรือนำไมโครชิพไปประกอบเข้ากับวัสดุต่างๆ เป็นรูปแบบและรูปทรง (Form Factor) แตกต่างไปตามการใช้งาน เช่น แบบติดกับขดลวด, แบบแท่งพลาสติก, แบบแท่งแก้ว, หรือแผ่นกระดาษสติกเกอร์ เป็นต้น เพื่อให้ลูกค้าสามารถนำไมโครชิพของบริษัทฯ ไปใช้ในแท็กหรือเครื่องอ่านของระบบ RFID ซึ่งมีการทำงานตามชุดคำสั่งที่กำหนด สำหรับสินค้าที่บริษัทฯ จำหน่ายในปัจจุบันได้แก่ไมโครชิปสำหรับแท็กและเครื่องอ่าน ซึ่งสามารถแบ่งกลุ่มได้ดังนี้ Immobilizerไมโครชิพเข้ารหัสความปลอดภัยสำหรับระบบกุญแจอิเล็กทรอนิกส์สำรองของยานยนต์ (Immobilizer) กุญแจเข้ารหัสความปลอดภัยอิเล็กทรอนิกส์สำหรับยานยนต์...

Read more...

หน้าหลัก

บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “SIC”) ก่อตั้งโดยกลุ่มนักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทยในปี 2545 ด้วยทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาท ภายใต้การนำของคุณมานพ ธรรมสิริอนันต์ อดีตผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบวงจรจรรวม (IC Specialist) ในโครงการสมองไหลกลับ (Reverse Brain Drain) อ่านต่อ Immobilizer ไมโครชิพเข้ารหัสความปลอดภัยสำหรับระบบกุญแจอิเล็กทรอนิกส์สำรองของยานยนต์อ่านต่อ » Animal Identification ไมโครชิพสำหรับป้ายระบบลงทะเบียนสัตว์อ่านต่อ » Access Control and Interrogator ไมโครชิพสำหรับระบบเข้า-ออกสถานที่ และระบบการอ่านข้อมูลอ่านต่อ » Other ผลิตภัณฑ์ไมโครชิพเพื่อการใช้งานกับระบบการสื่อสารในระยะประชิดอ่านต่อ » 12เม.ย.เมษายน 12, 2024 ซิลิคอน คราฟท์จัดงานรดน้ำดำหัวเนื่องในวันสงกรานต์ 2567   เพื่อความเป็นสิริมงคลและสืบสานประเพณีอันดีงาม...

Read more...

บริษัท

สร้างสรรค์อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แก่โลกด้วยนวัตกรรมอันชาญฉลาด เพื่อเชื่อมโลกเข้าด้วยกันอย่างปลอดภัย incrediblyrespecially บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “SIC”) ได้กำหนดแนวทางในการดำเนินธุรกิจและแนวทางในการปฏิบัติงานที่มุ่งหวังจะสร้างสรรค์นวัตกรรมสมัยใหม่ นำเสนอสินค้านวัตกรรมที่สร้างความแตกต่าง ตอบสนองความต้องการของคู่ค้าและผู้ใช้งาน ตลอดจนก้าวขึ้นไปเป็นหนึ่งในผู้นำด้านการออกแบบพัฒนาและจำหน่ายไมโครชิป RFID และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องอย่างภาคภูมิ โดยได้ปลูกฝังและสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งเน้นให้องค์กรก้าวไปสู่การเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม ผ่านการปฏิบัติงานจากผู้บริหารสู่พนักงานทุกระดับ ภายใต้การบริหารจัดการที่โปร่งใสและมีธรรมาภิบาล ซึ่งแนวทางดังกล่าวมีความชัดเจน เป็นรูปธรรม สามารถนำไปปฏิบัติได้ พันธกิจด้านผลิตภัณฑ์และบริการ บริษัทจะออกแบบและส่งมอบผลิคภัณฑ์วงจรรวม รวมไปถึงการให้บริการอื่นๆ ด้วยความโดดเด่น และมีเอกลักษณ์ พันธกิจด้านลูกค้าและคู่ค้าทางธุรกิจ บริษัทมุ่งมั่นที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มให้ลูกค้าและคู่ค้าทางธุรกิจที่เน้นการสร้างนวัตกรรม เพื่อให้สามารถประสบความสำเร็จได้ในระดับโลก พันธกิจด้านพนักงาน บริษัทจะเป็นองค์กรที่มีสภาพแวดล้อมการทำงานที่มีความสุข มุ่งพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถ มีความคิดสร้างสรรค์ กล้าเผชิญต่อความท้าทาย มุ่งมั่นสู่ความสำเร็จ และพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่อง บริษัท ซิลิคอน คราฟท์...

Read more...