ลักษณะธุรกิจ

ลักษณะธุรกิจ

ปัจจุบัน ลักษณะการประกอบธุรกิจหลักของบริษัทฯ ได้แก่ การเป็นผู้ออกแบบวงจรรวมและพัฒนาเป็นไมโครชิพสำหรับอุปกรณ์ระบบ RFID โดยไม่มีสายการผลิตเป็นของตนเอง (Fabless Company)

โดยมุ่งเน้นการพัฒนาการออกแบบและรับรองคุณสมบัติของไมโครชิพ ประเภทที่สามารถกำหนดความสามารถในการทำงาน ทั้งแบบเฉพาะเจาะจงตามความต้องการของลูกค้า (Application Specification Integrated Circuit : ASIC) และแบบมีนวัตกรรมเฉพาะที่บริษัทพัฒนาขึ้นเพื่อนำเสนอต่อกลุ่มลูกค้าต่างๆ ที่ต้องการประยุกต์ใช้นวัตกรรมนั้นในการต่อยอดธุรกิจ แล้วว่าจ้างพันธมิตรทางการค้าให้ดำเนินการผลิตไมโครชิพ ตามที่บริษัทฯ ออกแบบ เพื่อจำหน่ายให้แก่ลูกค้าทั้งในรูปแบบของไมโครชิพ หรือนำไมโครชิพไปประกอบเข้ากับวัสดุต่างๆ เป็นรูปแบบและรูปทรง (Form Factor) แตกต่างไปตามการใช้งาน เช่น แบบติดกับขดลวด, แบบแท่งพลาสติก, แบบแท่งแก้ว, หรือแผ่นกระดาษสติกเกอร์ เป็นต้น เพื่อให้ลูกค้าสามารถนำไมโครชิพของบริษัทฯ ไปใช้ในแท็กหรือเครื่องอ่านของระบบ RFID ซึ่งมีการทำงานตามชุดคำสั่งที่กำหนด

สำหรับสินค้าที่บริษัทฯ จำหน่ายในปัจจุบันได้แก่ไมโครชิปสำหรับแท็กและเครื่องอ่าน ซึ่งสามารถแบ่งกลุ่มได้ดังนี้

Nature-of-business-(Automotive)

Immobilizer

ไมโครชิพเข้ารหัสความปลอดภัยสำหรับระบบกุญแจอิเล็กทรอนิกส์สำรองของยานยนต์ (Immobilizer)

กุญแจเข้ารหัสความปลอดภัยอิเล็กทรอนิกส์สำหรับยานยนต์ (“กุญแจอิเล็กทรอนิกส์”) เป็นอุปกรณ์ระบบ RFID ที่ใช้สำหรับรักษาความปลอดภัยของยานพาหนะ (Immobilizer System) ประกอบด้วยเครื่องอ่านรหัสที่ติดตั้งมากับรถ และไมโครชิพที่มีการเข้ารหัสความปลอดภัยซึ่งฝังไว้ในลูกกุญแจ

บริษัทเป็นผู้นำในการพัฒนาไมโครชิพที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ผลิตกุญแจอิเล็กทรอนิกส์สำรองระดับโลกให้เป็นผู้ผลิตและส่งมอบไมโครชิพในรูปแบบและรูปทรงต่างๆ

ไมโครชิพสำหรับกุญแจอิเล็กทรอนิกส์สำรองของบริษัทที่จำหน่ายอยู่ในปัจจุบันใช้เทคโนโลยี RFID ที่ย่านความถี่ต่ำ (Low Frequency: LF) ทำงานโดยไม่ต้องพึ่งพาแบตเตอรี่ (Passive Tag) โดยปัจจุบันบริษัทมีผลิตภัณฑ์ในกลุ่มดังกล่าวมากกว่า 10 รายการ เพื่อรองรับการใช้งานของกุญแจรถยนต์แต่ละรุ่นและแต่ละยี่ห้อที่ต่างกันไปตามความต้องการของตลาดและคู่ค้า

ปัจจุบันกลุ่มลูกค้าหลักของบริษัทได้แก่ กลุ่มบริษัทผู้ผลิตกุญแจสำรองที่ตั้งอยู่ที่สหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกาซึ่งเน้นการให้บริการแก่กลุ่มยานยนต์ส่วนบุคคล (Passenger car) ซึ่งนับเป็นกลุ่มตลาดระดับบน (Premium After market)

สินค้า ในหมวดหมู่ Immobilizer


Nature-of-business(animal)

Animal Identification

ไมโครชิพสำหรับป้ายระบบลงทะเบียนสัตว์ (Animal Identification Tags):

ป้ายทะเบียนสัตว์อิเล็กทรอนิกส์ เป็นอุปกรณ์ RFID ที่ใช้สำหรับบันทึกข้อมูลเฉพาะตัวของสัตว์เศรษฐกิจ เช่น โคเนื้อ, โคนม, แกะ ไปจนถึงสัตว์เลี้ยง เช่น สุนัข และแมว เป็นต้น เพื่อใช้ในกระบวนการตรวจสอบย้อนกลับ (Food traceability) และความปลอดภัยของอาหาร (Food safety) ปัจจุบันผลิตภัณฑ์ที่บริษัทจำหน่ายมีทั้งแบบที่ใช้เป็นส่วนประกอบของป้ายพลาสติกติดกับใบหูของสัตว์ หรือเป็นแท่งแก้วขนาดเล็กสำหรับฉีดเข้าในตัวสัตว์ (สำหรับประเภทสัตว์เลี้ยง) เพื่อใช้บันทึกและอ่านข้อมูลเฉพาะของสัตว์แต่ละตัวได้อย่างถูกต้องและรวดเร็วในรูปแบบดิจิทัล (Digital) เช่น สายพันธุ์, การให้อาหาร, ประวัติการฉีดวัคซีน เป็นต้น

โดยมีหลักการทำงานคือ เครื่องอ่านจะปล่อยสัญญาณวิทยุอย่างต่อเนื่องหรือเป็นจังหวะ เมื่อแท็กซึ่งมีไมโครชิพอยู่ในระยะที่ได้รับสัญญาณจากเครื่องอ่าน ก็จะถูกกระตุ้นให้ทำงานโดยมีการเหนี่ยวนำคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ามาเป็นพลังงานไฟฟ้า และส่งข้อมูลกลับไปให้แก่เครื่องอ่านโดยใช้คลื่นวิทยุในการส่งข้อมูล จากนั้นเครื่องอ่านก็จะรับสัญญาณเพื่อประมวลผลและส่งชุดคำสั่งให้มีการนำข้อมูลมาประมวลผลเพื่อแสดงผลการอ่านของข้อมูลที่ได้รับบนจอของเครื่องอ่านหรือจอคอมพิวเตอร์หรือจัดเก็บในฐานข้อมูล การแลกเปลี่ยนข้อมูลดังกล่าวเป็นไปโดยอัตโนมัติ จึงทำได้ผู้ใช้งานได้รับความสะดวกและความถูกต้องของข้อมูล ลดความผิดพลาดจากการบันทึกข้อมูลด้วยการจดบันทึกด้วยคน ซึ่งอาจเกิดข้อผิดพลาดและเก็บข้อมูลได้น้อยกว่าการเก็บข้อมูลในรูปแบบของดิจิทัล

บริษัทเป็นหนึ่งในผู้พัฒนาไมโครชิพสำหรับแท็กระบบลงทะเบียนสัตว์ชั้นนำโดยมีกลุ่มลูกค้าหลักเป็นผู้ผลิตแท็กระบบลงทะเบียนสัตว์ (Ear Tag) รายใหญ่ของโลก ไมโครชิพของบริษัทที่จำหน่ายอยู่ในปัจจุบันเป็นชิพสำหรับแท็กประเภทที่ไม่ต้องใช้แบตเตอร์รี่ (Passive Operation) ใช้ย่านความถี่ต่ำ (Low Frequency: LF) ตามมาตรฐาน ISO11784 ISO11875 และตามมาตรฐาน ICAR (The International Committee of Animal Recording)

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์ของบริษัทได้แก่ ระยะในการสื่อสารที่ไกลกว่าคู่แข่งในเชิงเปรียบเทียบกว่าร้อยละ 10 และสอดคล้องกับมาตรฐานขั้นต่ำที่กำหนด ทำให้คู่ค้าของบริษัทที่นำผลิตภัณฑ์ไปใช้สามารถนำเสนอสินค้าที่มีคุณภาพที่โดดเด่น ในต้นทุนที่สามารถแข่งขันในตลาดโลกได้

สินค้า ในหมวดหมู่ Animal Tag


Nature-of-business-(Accesscontrol)

Access Control and Interrogator

ไมโครชิพสำหรับระบบเข้า-ออกสถานที่ (Access Control) และระบบการอ่านข้อมูล (Interrogator or Reader)

ระบบการเข้า-ออกสถานที่นั้น ประกอบด้วยบัตร (card) สำหรับพกพาและเครื่องอ่าน (Reader) ที่ติดอยู่ตามประตูทางเข้าสถานที่ต่างๆ โดยเครื่องอ่านจะทำหน้าที่อ่านข้อมูลจากบัตร เพื่อบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการเข้า-ออกสถานที่ รวมถึงสามารถเชื่อมโยงกับระบบรักษาความปลอดภัยโดยจะสามารถปลดล็อคประตูได้ก็ต่อเมื่อได้รับคำสั่งยืนยันตัวตนที่ถูกต้องแล้วเท่านั้น

บริษัทเป็นผู้พัฒนาไมโครชิพสำหรับระบบการเข้า-ออกสถานที่ โดยมีการพัฒนาไมโครชิพในย่านความถี่ต่ำ (Low Frequency: LF) เพื่อใช้ในบัตร (Card) สำหรับพกพา และมีการพัฒนาไมโครชิพในย่านความความถี่สูง (High Frequency :HF) เพื่อใช้สำหรับเครื่องอ่านที่ติดอยู่ที่สถานที่ต่างๆ

นอกจากนี้ บริษัทยังมีการพัฒนาชิพสำหรับระบบการอ่านข้อมูลที่สามารถนำไปใช้ได้อย่างหลากหลายมาตรฐานการใช้งาน เช่น เครื่องอ่านสำหรับระบบอุตสาหกรรม (Industrial) เพื่อใช้ติดตามความเคลื่อนไหวของสินค้าในสายการผลิต และเครื่องอ่านสำหรับระบบของเล่น (Smart Toys and Educational Toys) เพื่อใช้เชื่อมต่อชิ้นของเล่นกับหน้าจอแสดงผลต่างๆ ซึ่งเป็นการเพิ่มความสามารถในการปฏิสัมพันธ์ (Interactive) กับผู้เล่น เป็นต้น

สินค้า ในหมวดหมู่ Access Control


Nature-of-business-(NFC)

Other

นอกจากการจำหน่ายไมโครชิพสำหรับแท็กและเครื่องอ่านในระบบต่างๆ ดังกล่าวข้างต้นแล้ว บริษัทยังมีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ไมโครชิพสำหรับแท็ก RFID และเพื่อรองรับการใช้งานกับระบบการสื่อสารในระยะประชิด (Near Field Communication, NFC)

เพื่อนำไปใช้งานรูปแบบอื่นๆ อาทิเช่น ใช้สำหรับระบบฉลากอัจฉริยะเพื่อป้องกันการปลอมแปลงสินค้า (Smart Label) ใช้สำหรับตรวจวัดค่าเซ็นเซอร์ต่างๆ (Smart Sensor) หรือใช้กับอุปกรณ์ทางการแพทย์ เป็นต้น

สินค้า ในหมวดหมู่ NFC Products