Tag - เกษตรศาสตร์

ซิลิคอน คราฟท์ร่วมจัดโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ The 2nd Digital Design with FPGA Camp

    บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ร่วมจัดโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ The 2nd Digital Design with FPGA Camp @KU ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2 เพื่อให้นิสิตนักศึกษาได้รับความรู้และประสบการณ์ในการออกแบบวงจรดิจิทัลด้วยเทคโนโลยี Field-Programmable Gate Array (FPGA) ระหว่างวันที่ 16-24 พฤศจิกายน 2566  ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน โดยซิลิคอน คราฟท์เป็นผู้บรรยายในหัวข้อการออกแบบวงจรรวมดิจิทัล (IC) สำหรับอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ เพื่อขยายฐานความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ที่นับวันยิ่งมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนเทคโนโลยีของโลกยุคดิจิทัล     ในงานนี้ทางบริษัทได้มอบรางวัลและเกียรติบัตรแก่นิสิตนักศึกษาที่ชนะการแข่งขัน รวมถึงนิสิตนักศึกษาที่ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการจากโครงการ DD camp หวังเป็นอย่างยิ่งว่านิสิตนักศึกษาจะนำความรู้จากการอบรมไปต่อยอดเทคโนโลยีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนในอนาคต

Read more...