Tag - ดูงาน

SIC ต้อนรับคณะดูงานจาก KMUTMB

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ได้มีโอกาสต้อนรับคณะดูงานของอาจารย์และนักศึกษา ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีไมโครชิป RFID ด้วยนโยบายสนับสนุนการศึกษาและส่งเสริมอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ ทางบริษัทยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ทางคณาจารย์และนักศึกษามาเยี่ยมชมบริษัท หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะช่วยกันพัฒนาวงการอุตสาหกรรมนี้ให้เติบโตต่อไปในอนาคต  

Read more...