ซิลิคอน คราฟท์ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกหุ้นยั่งยืน 2566 ในระดับ “A”

ซิลิคอน คราฟท์ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกหุ้นยั่งยืน 2566 ในระดับ “A”

 

เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2566 บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ได้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืนประจำปี พ.ศ. 2566 (SET ESG Rating) หรือชื่อเดิม Thailand Sustainability Investment (THSI) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 โดยได้รับผลการประเมิน SET ESG Ratings ประจำปี พ.ศ.2566 อยู่ในระดับ “A” สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ในการสร้างการเติบโตทางธุรกิจ นวัตกรรม และสร้างผลตอบแทนที่ยั่งยืน โดยให้ความสำคัญกับปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG) ในทุกกระบวนการดำเนินธุรกิจ และให้ความสำคัญกับผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน

ทางบริษัทเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับการประเมินอยู่ในระดับ “A” เราสัญญาว่าจะเติบโตต่อไปด้วยความโปร่งใส บริหารงานภายใต้หลักธรรมาภิบาลที่ดี และพัฒนานวัตกรรมควบคู่ไปกับการสร้างคุณค่าแก่สังคมและสิ่งแวดล้อม

Share this post