นายทวีศักดิ์ ธารทิพย์วรรณ

นายทวีศักดิ์ ธารทิพย์วรรณ

CTO

กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยี