นายศรัณย์ พลชาติ

นายศรัณย์ พลชาติ

COO

กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ