นายโกวิท เนื่องสุข

นายโกวิท เนื่องสุข

CFO

กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน