ศ.ดร. อภินันท์ ธนชยานนท์

ศ.ดร. อภินันท์ ธนชยานนท์

CRO

กรรมการ / กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัย / กรรมการที่เป็นผู้บริหาร