ดร. บดินทร์ เกษมเศรษฐ์

ดร. บดินทร์ เกษมเศรษฐ์

CEO

กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการที่เป็นผู้บริหาร