นางสาว อรุณี พูนทวี

อรุณี พูนทวี

CFO

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีการเงิน